Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề

Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề.
Tag: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục mới nhất