Thủ tướng giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt Đề án “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh”. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, đến hết năm 2014, phải hoàn thành việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, bảo đảm nắm vững những nội dung cơ bản của pháp luật, văn bản hướng dẫn về giáo dục quốc phòng và an ninh, làm cơ sở triển khai thực hiện pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước; đến hết năm 2015, phải hoàn thành việc tuyên truyền, phổ biến cho toàn dân nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Bộ Quốc phòng được Thủ tướng giao chủ trì tổ chức một hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến cho 590 người trong thời gian 1,5 ngày. Các Bộ Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng giao tổ chức các hội nghị tập huấn cho từng nhóm đối tượng cụ thể.
Báo Quân đội nhân dân cùng với các cơ quan báo chí khác sẽ thực hiện nhiệm vụ mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Tag: luat giao duc,  luat so huu tri tue