Thủ tục xin cấp giấy phép dạy thêm đối với cấp THPT

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ, công chức) - Chính quyền cấp xã nơi cư trú (đối với người đã về nghỉ hưu)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đơn
Các bước:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành phần hồ sơ:
-    Đơn xin dạy thêm của tổ chức, cá nhân. Đơn phải có ý kiến xác nhận của chính quyền cấp xã nơi đặt địa điểm dạy thệm (đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy thêm, học thêm).
-    Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy: trình độ đào tạo, nới công tác (đối với cán bộ công chức), nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu). Danh sách phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức), hoặc của chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu)
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
+ Số lượng học sinh của mỗi lớp: Không qúa 50 học sinh
+ Giáo viên tham gia giảng dạy phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học.
+ Cơ sở vật chất và lớp học phải phải đảm bảo yêu cầu theo quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Yêu cầu:
+ Dạy thêm học thêm được đề cập trong Quy định này là hoạt động dạy học ngoài giờ học thuộc Kế hoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với nội dung dạy học trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông.
+ Nội dung và phương pháp dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lý của người học; không gây nên tình trạng học quá nhiều và vượt quá sức tiếp thu của người học.
+ Hoạt động dạy thêm có thu tiền chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quy định miễn giấy phép.
+ Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.