Thủ tục sáp nhập, chia , tách, giải thế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng giáo dục và đào tạo
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

Các bước:
-    Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xem xét hồ sơ và có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Sau khi kiểm tra, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
-    Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ vào kết quả kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo, trả lời bằng văn bản về việc cho phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
Thành phần hồ sơ:
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ vào kết quả kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo, trả lời bằng văn bản về việc cho phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;