Phạm vi điều chỉnh của Luật giáo dục

Câu hỏi:
Phạm vi điều chỉnh của Luật giáo dục là gì:

Trả lời:


Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.