Mục tiêu của giáo dục mầm non Câu hỏi:
Mục tiêu của giáo dục mầm non là gì?

Trả lời:
Tại Điều 22 Luật Giáo dục 2005 thì mục tiêu của giáo dục mầm non:
Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một.