Cơ sở giáo dục mầm non

Câu hỏi:

Quy định pháp luật về cơ sở giáo dục mầm non?
Trả lời:
Tại Điều 25 Luật Giáo dục 2005 thì:
Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm:
1. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi;
2. Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi;
3. Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi.